ProbioNEWS

BULLETIN slovenskej spoločnosti pre probiotiká

logo-sspp

KOMBINÁCIA PROBIOTÍK L. RHAMNOSUS, LGG A BIFIDOBACTERIUM, BB-12 MÁ OBMEDZENÝ ÚČINOK NA BIOMARKERY IMUNITY A ZÁPALU U STARŠÍCH ĽUDÍ V DOMOVOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ÚČINKY PROBIOTÍK NA IMUNITNÚ ODPOVEĎ DETÍ A DOSPIEVAJÚCICH
S DIABETES MELLITUS 1. TYPU PO OČKOVANÍ ŠTVORVALENTNOU
INAKTIVOVANOU CHRÍPKOVOU VAKCÍNOU

L. RHAMNOSUS LGG AKO ADJUVANS PRE ŽIVÚ ATENUOVANÚ VAKCÍNU PROTI CHRÍPKE U ZDRAVÝCH DOSPELÝCH: RANDOMIZOVANÁ, DVOJITO ZASLEPENÁ, PLACEBOM KONTROLOVANÁ ŠTÚDIA

logo-sspp

O slovenskej spoločnosti pre probiotiká, o.Z. sls

Pozitívny vplyv a význam probiotík pre zdravie človeka je už dnes neodškriepiteľným vedeckým a medicínskym faktom. Pravdou však je, že ešte zďaleka nie všetky efekty probiotík poznáme a tiež nepoznáme všetky mechanizmy účinku týchto súčastí funkčných potravín.

Vzhľadom na množstvo nových a zásadných poznatkov v oblasti účinkov, funkcií významu preventívnemu i terapeutickému a ako aj ako súčasti imunitného systému človeka, a šíreniu týchto poznatkov najmä v odbornej spoločnosti, sme sa rozhodli založiť Slovenskú spoločnosť pre probiotiká.

CIELE

Cieľom a dlhodobou víziou bolo, aby spoločnosť:

sipka

bola združením odborníkov z rôznych oblastí výskumu, medicíny, výroby, distribúcie probiotík

sipka

sa spolupodieľala na zdravotnej výchove obyvateľstva

sipka

sa spolupodieľala na tvorbe webovej stránky s tematikou probiotík

sipka

pripravila prehľadnú odbornú publikáciu s tematikou probiotík (v slovenčine)

sipka

perspektívne vydávala občasník na tému „Probiotiká“ (prebio a probio, funkčné potraviny…)

sipka

bola perspektívne odborným poradným a konzultačným orgánom pre iné organizácie a inštitúcie v oblasti probiotík

sipka

združovala záujemcov o spoluprácu v oblasti výskumu, vývoja, výroby, distribúcie probiotík na Slovensku

sipka

podieľala sa na organizácii vedeckých a odborných konferencií s témou probiotík

sipka

poskytovala odbornú a materiálnu podporu pri publikovaní odborných, ako aj pôvodných vedeckých prác o probiotikách.

Stručná história

Od r. 2000 sa datuje spolupráca ÚEM LF UPJŠ a VÚVL UVL v Košiciach v oblasti probiotík, zároveň začali štúdie s použitím probiotík u malých detí, organizovali sa prvé dve Medzinárodné sympóziá o probiotikách – IPC (Košice 2001, 2004).

Slovenskú spoločnosť pre probiotiká riadi výbor, ktorý pracuje v nasledujúcom zložení:

Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
predseda

Doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc., mim. prof.
I. podpredseda

MUDr. Michal Kliment, CSc.
II. podpredseda

MUDr. Božena Palovičová, PhD.
vedecký sekretár

Doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc.
podpredseda pre spoluprácu s verejnosťou a komerčným sektorom

MUDr. Katarína Gombošová, PhD.
revízor

Rok 2008 bol rokom v ktorom naša Slovenská spoločnosť pre probiotiká vznikla, o čom sme podrobne referovali i na stránkach Medicínskeho monitora. V uznesení č. 5/2007 zápisnice č. 2/2007 výboru Sekcie pre probiotiká pri SSAKI (z 27.11.2007), bolo rozhodnuté o žiadosti o transformáciu na spoločnosť. Prezídium SLS schválilo našu žiadosť o transformáciu s účinnosťou od 1. januára 2008, s kódom spoločnosti v rámci SLS, ktorý je 089. Naša členská základňa pozostáva zatiaľ z vyše 200 riadnych členov. Členovia SSPP sú poväčšine špecialisti najmä v gastroenterológii, alergológii a imunológii, pediatrii, internisti, praktickí lekári pre deti a dorast, praktickí lekári pre dospelých, menej urológovia, onkológovia, gynekológovia a lekári pracujúci vo vyšetrovacích metódach.

Z významnejších podujatí, ktoré sme organizovali alebo spoluorganizovali, spomenieme len niektoré:

International Probiotic Conference (viacero ročníkov)

Food and Function – Probiotiká a prevencia civilizačných chorôb. Sympózium o funkčných potravinách a ich benefite pre zdravie, 9. – 11. júna 2009 Žilina, predsedajúci prof. John R. Wallace

I. Medzinárodné Sympózium o Probiotikách sme zorganizovali 24. januára 2009, Hotel Palace, Kúpele Nový Smokovec, kde sa ako pozvaní rečníci zúčastnili také autority ako Charlotte Nexmann Larsen, Arthur Ouwehand, Bengt Björksten, Marko Kalliomaki, či Eveliina Myllyluoma.

Publikácie

bullet

Kuchta, Pružinec a kolektív:

Probiotiká, ich miesto a využitie v medicíne.
Bonus CCS, Bratislava 2006, 167s. ISBN 80-968491-7-4.

SSPP vydala na Slovensku prvú súbornú publikáciu o problematike probiotík v humánnej medicíne.

bullet

Hrubiško a kolektív:

Probiotiká ako súčasť imunitného systému človeka.
Bonus CCS, Bratislava 2012, 216s. ISSN 1336-8168.

Komplexná publikácia, ktorá na Slovensku dovtedy absentovala.

bullet

Kuchta a kolektív:

Probiotiká v klinickej praxi.
Konsenzus panelu odborníkov Slovenskej spoločnosti pre probiotiká pri SLS.

Gastroenterológia pre prax. 11, 2012, č. 1, s. 41-46.

bullet

Kuchta a kolektív:

Mikrobióm a zdravie človeka. Jeho vývoj, zmeny a možnosti terapeutického ovplyvnenia od raného detstva.
A-medi, Bratislava 2020, 267s. (najlepšia publikácia Slovenskej pediatrickej spoločnosti v roku 2020).

14 rokov v činnosti odbornej spoločnosti nie je veľa, avšak oblasť, ktorou sa naša spoločnosť zaoberá, je nesmierne dynamicky sa rozvíjajúca a výsledky experimentálnych i klinických štúdií dávajú tušiť, že začína ďalšia časť vývoja medicíny. Sme radi, že sme sa so svojou činnosťou, spolu s vami, dostali priamo „na pulz“ tejto fascinujúcej periódy.

články

KOMBINÁCIA PROBIOTÍK L. RHAMNOSUS, LGG A BIFIDOBACTERIUM, BB-12 MÁ OBMEDZENÝ ÚČINOK NA BIOMARKERY IMUNITY A ZÁPALU U STARŠÍCH ĽUDÍ V DOMOVOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB: VÝSLEDKY ŠTÚDIE PRINCESS („PROBIOTICS TO REDUCE INFECTIONS IN CARE HOME RESIDENTS“). RANDOMIZOVANÁ KONTROLOVANÁ ŠTÚDIA.

STARNUTIE JE SPOJENÉ SO ZMENAMI V IMUNITE, SÚHRNNE OZNAČOVANÝMI VÝRAZOM IMUNOSENESCENCIA. IMUNOSENESCENCIA ZAHŔŇA PORUCHY FUNKCIE NEUTROFILOV, ANTIGÉN PREZENTUJÚCICH BUNIEK, T-BUNIEK A B-BUNIEK, ČO ZVYŠUJE NÁCHYLNOSŤ NA INFEKCIE A ZNIŽUJE ODPOVEĎ NA OČKOVANIE. TIETO ZMENY IMUNITY SÚVISIACE S VEKOM MÔŽU PRISPIEVAŤ K NIŽŠEJ KVALITE ŽIVOTA, ZVÝŠENEJ CHOROBNOSTI A ÚMRTNOSTI. STRATÉGIE NA SPOMALENIE ALEBO ZVRÁTENIE IMUNOSENESCENCIE (A NÍZKEJ ZÁPALOVEJ AKTIVITY) MÔŽU HRAŤ DÔLEŽITÚ ÚLOHU PRI ZLEPŠOVANÍ ZDRAVIA A POHODY U STARŠÍCH ĽUDÍ A VIESŤ K ZNÍŽENIU NÁKLADOV NA ZDRAVOTNÚ A SOCIÁLNU STAROSTLIVOSŤ.

PROBIOTIKÁ PRIAZNIVO MODIFIKUJÚ ČREVNÚ MIKROBIOTU, ČÍM MÔŽU ZLEPŠIŤ IMUNITU HOSTITEĽA A TLMIŤ NÍZKU ZÁPALOVÚ AKTIVITU. NAJVIAC PREŠTUDOVANÉ MIKROORGANIZMY SÚ LAKTOBACILY A BIFIDOBAKTÉRIE, VRÁTANE LACTICASEIBACILLUS (PREDTÝM ZNÁMY AKO LACTOBACILLUS) RHAMNOSUS GG (LGG) A BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SUBSP. LACTIS, BB-12 (BB-12).

senior

metódy

PRINCESS je dvojramenná, dvojito zaslepená, individuálne randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia, do ktorej sa zapojili tri akademické centrá
v Spojenom kráľovstve (University of Cardiff, Oxford a Southampton). Dáta týkajúce sa imunity, zápalu a odpovede na očkovanie sa zbierali a hodnotili v podskupine 60 probandov (z 310 účastníkov).

výsledky

Hoci intervencia kombináciou LGG® plus BB-12® v celkovej dávke 1,3 – 1,6 × 109 CFU za deň po dobu ≥6 mesiacov nemala u starších ľudí žijúcich v domovoch sociálnych služieb vplyv na spektrum imunitných biomarkerov, probiotiká zlepšili odpoveď na očkovanie proti sezónnej chrípke. Pozorovala sa výrazne vyššia sérokonverzia na jeden kmeň štvorvalentnej vakcíny.

záver

Javí sa, že kmene LGG® plus BB-12® zlepšili odpoveď na očkovanie proti sezónnej chrípke (p = 0,04). Pozorovala sa vyššia sérokonverzia na chrípkový kmeň A/Michigan/2015 v probiotickej skupine v porovnaní s placebo skupinou (47 % vs. 15 %).

čo vieme o problematike?

• Vo francúzskej dvojramennej pilotnej štúdii s kmeňom L. casei DN-114 001 zahŕňajúcej 86 seniorov sa zistila väčšia protilátková odpoveď, séroprotekcia a sérokonverzia na všetky tri kmene vírusu chrípky v trojvalentnej vakcíne, avšak žiadny z pozorovaných rozdielov nebol štatistický signifikantný.

• V follow-up tejto štúdie sa na 222 participantoch zistilo, že protilátková odpoveď, séroprotekcia a sérokonverzia boli opäť vyššie v probiotickej skupine v porovnaní s kontrolnou skupinou. Titre protilátok proti kmeňu B, séroprotekcia proti kmeňu B a kmeňu H1N1 u tých, ktorí ešte neboli chránení séroprotekciou, a sérokonverzia na kmene H3N2 a B boli štatisticky signifikantné.

čo nové prináša článok?
• U seniorov, t.j. osôb u ktorých je prítomná imunosenescencia štúdia PRINCESS identifikovala lepšie imunitné odpovede na všetky štyri kmene kvadrivalentnej vakcíny proti sezónnej chrípke v probiotickej skupine v porovnaní s kontrolnou skupinou, pričom jedna z nich (sérokonverzia na kmeň A/ Michigan/2015) bola štatisticky signifikantná.

• Efekt LGG® plus BB-12® na odpoveď na očkovanie si vyžaduje ďalšie skúmanie vo väčšej štúdii, pretože podľa názoru autorov štúdie, ani veľkosť vzorky ~110 na 1 rameno nemusí stačiť na štatisticky signifikantnú identifikáciu účinkov na všetky zložky protilátkovej odpovede na očkovanie.

komentár autora:

Chrípka je bežné infekčné ochorenie, celosvetovo zapríčiní 250 000 – 500 000 úmrtí za rok. Ohrozuje najmä starších ľudí. Očkovanie chrípkovou vakcínou vedie k prevencii tohto ochorenia a sú administrované najmä parenterálne. Účinnosť vakcíny proti chrípke v súčasnosti nedosahuje žiaduce hodnoty, a to najmä u seniorov. Relatívne nízka účinnosť očkovania má za následok nedostatočnú ochranu (rizikovej) populácie pred chrípkovou infekciou, s ktorou je asociovaná chorobnosť a úmrtnosť. Na zvýšenie účinnosti chrípkovej vak-cíny sa skúšalo niekoľko stratégií, napr. zvyšovanie dávky, pridanie adjuvantov alebo intervencie v oblasti výživy. Efektivitu chrípkových vakcín u seniorov by mohla zvyšovať vhodná imunomodulácia pomocou užívania špecifických probiotických kmeňov LGG® plus BB-12®.

REFERENCIE

Castro-Herrera VM, Fisk HL, Wootton M, Lown M, Owen- Jones E, Lau M, Lowe R, Hood K, Gillespie D, Hobbs FDR, Little P, Butler CC, Miles EA, Calder PC. Combination of the Probiotics Lacticaseibacillus rhamnosus GG and Bifidobacterium animalis subsp. lactis, BB-12 Has Limited Effect on Biomarkers of Immunity and Inflammation in Older People Resident in Care Homes: Results From the Probiotics to Reduce Infections iN CarE home reSidentS Randomized, Controlled Trial. Front Immunol. 2021 Mar 4;12:643321. doi: 10.3389/fimmu.2021.643321. PMID: 33746986; PMCID: PMC7969511.

Z pôvodných zdrojov spracovali:

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc.
PharmDr. Radoslav Daniš

Slovenská spoločnosť pre probiotiká pri SLS, o.z.

ÚČINKY PROBIOTÍK NA IMUNITNÚ ODPOVEĎ DETÍ A DOSPIEVAJÚCICH S DIABETES MELLITUS 1. TYPU PO OČKOVANÍ ŠTVORVALENTNOU INAKTIVOVANOU CHRÍPKOVOU VAKCÍNOU.

metódy

V prospektívnej randomizovanej, jednoducho zaslepenej talianskej štúdii autori sledovali vplyv systémového podávania kmeňa L. rhamnosus LGG® na imunogenitu štvorvalentnej chrípkovej vakcíny Fluarix® Tetra u detí a adolescentov (od 3 do 18 rokov) trpiacich diabetes mellitus 1. typu. Probiotiká sa podávali počas 3 mesiacov pred očkovaním. Štúdiu dokončilo 34 detí v probiotickej a 30 detí v placebo skupine.

výsledky

Tri mesiace po podaní vakcíny boli takmer všetci pacienti chránení proti subtypom A (H1N1/H3N2), pričom medzi placebo a probiotickou skupinou nebol pozorovaný štatisticky významný rozdiel. Pri subtype B (Brisbane) bola ochrana pozorovaná takmer u 90 % pacientov; pri subtype B (Phuket) bolo chránených v oboch skupinách približne 80 % pacientov. Pri porovnaní sérokonverzie jednotlivých subtypov neboli medzi ramenami pozorované štatisticky signifikantné rozdiely (Tabuľka 1).

Rameno
LGG® Placebo Štatistická významnosť
Subtyp vírusu chrípky A (H1N1) 79,40% 66,70% NS
A (H3N2) 44,10% 46,70% NS
B (Brisbane) 67,60% 56,70% NS
B (Phuket) 55,90% 46,70% NS

Tabuľka 1: Porovnanie sérokonverzie v jednotlivých ramenách pri jednotlivých subtypoch chrípky.

záver

Štúdia ukázala, že vo všeobecnosti je imunitná odpoveď na kvadrivalentnú inaktivovanú vakcínu u detí a dospievajúcich s diabetes mellitus 1. typu
adekvátna. Systémovo podaný kmeň LGG mal významné protizápalové účinky hoci jeho podanie neviedlo k zlepšeniu humorálnej odpovede na vakcínu.

čo nové prináša článok?
• Aj u detí s autoimunitným ochorením (diabetes mellitus 1. typu) je odpoveď na vakcínu proti chrípke dostatočná. Podávanie kmeňa LGG® neviedlo v tejto skupine k vyššej sérokonverzii.

• Podávanie LGG® očkovaným deťom s autoimunitným ochorením (diabetes mellitus 1. typu) malo významné protizápalové
účinky.

KOMENTÁR AUTORA:

U detí trpiacich autoimunitným ochorením sa predpokladá nižšia imunitná odpoveď na očkovanie. Prekvapivo, vo všeobecnosti sa odpoveď na parenterálne podanú inaktivovanú štvorvalentnú chrípkovú vakcínu ukázala ako dostatočná. Hoci podávanie kmeňa LGG® v priemere mierne zvyšovalo sérokonverziu pri 3 zo 4 subtypov chrípky, rozdiel nebol štatisticky signifikantný. Podávanie probiotík však viedlo k zníženiu prozápalových mediátorov, čo by mohlo byť potenciálne prospešné pre časť populácie, u ktorej sa pozoruje nízka zápalová aktivita asociovaná s autoimunitným ochorením.

REFERENCIE

Bianchini S, Orabona C, Camilloni B, Berioli MG, Argentiero A, Matino D, Alunno A, Albini E, Vacca C, Pallotta MT, Mancini G, Tascini G, Toni G, Mondanelli G, Silvestri E, Grohmann U, Esposito S. Effects of probiotic administration on immune responses of children and adolescents with type 1 diabetes to a quadrivalent inactivated influenza vaccine. Hum Vaccin Immunother. 2020;16(1):86-94. doi: 10.1080/21645515.2019.1633877. Epub 2019 Aug 15. PMID: 31210557; PMCID: PMC7012143.

Z pôvodných zdrojov spracovali:

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc.
PharmDr. Radoslav Daniš

Slovenská spoločnosť pre probiotiká pri SLS, o.z.

L. RHAMNOSUS LGG AKO ADJUVANS PRE ŽIVÚ ATENUOVANÚ VAKCÍNU PROTI CHRÍPKE U ZDRAVÝCH DOSPELÝCH: RANDOMIZOVANÁ, DVOJITO ZASLEPENÁ, PLACEBOM KONTROLOVANÁ ŠTÚDIA

metódy

V kontrolovaná pilotnej štúdii sa sledovalo, či LGG zlepší mieru sérokonverzie po podaní živej atenuovanej vakcíny (LAIV) proti chrípke. Zaradených bolo 42 zdravých dospelých počas chrípkovej sezóny. Všetci zaradení dostali LAIV a potom boli randomizovaní do LGG skupiny alebo placebo skupiny, pričom užívali LGG alebo placebo dvakrát denne počas 28 dní. Titre protilátok inhibujúcich hemaglutináciu sa hodnotili na začiatku, na 28. a na 56. deň, aby sa určila rýchlosť sérokonverzie. Hodnotili sa tiež nežiaduce udalosti.

výsledky

Podľa protokolu dokončilo štúdiu celkovo 39 subjektov. LGG aj LAIV boli dobre tolerované. Miera ochrany proti chrípkovým kmeňom H1N1 a B bola suboptimálna v oboch skupinách. Pokiaľ ide o kmeň H3N2, ochranný titer malo 28 dní po očkovaní 84 % subjektov v skupine LGG vs. 55 % v placebo skupine (pravdepodobnosť ochranného titra bola 1,84 [95 % interval spoľahlivosti 1,04–3,22, P=0,048]).

záver

LGG má potenciál ako adjuvans na zlepšenie imunogenity očkovania proti chrípke.

čo nové prináša článok?
• Táto štúdia bola pilotná – sledoval sa účinok na parenterálne administrovanú vakcínu proti chrípke. Dovtedy sa pri probiotikách sledoval vplyv na perorálne (sliznične=mukózne) podané vakcíny.

KOMENTÁR AUTORA:

V budúcich štúdiách probiotík ako imunitných adjuvancií by mohlo byť trendom zamerať sa na slizničné imunitné reakcie alebo na subpopulácie, o ktorých je známe, že majú tendenciu k slabej odpovedi na očkovanie proti chrípke.

REFERENCIE

Davidson LE, Fiorino AM, Snydman DR, Hibberd PL. Lactobacillus GG as an immune adjuvant for live-attenuated influenza vaccine in healthy adults: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Eur J Clin Nutr. 2011 Apr;65(4):501-7. doi: 10.1038/ejcn.2010.289. Epub 2011 Feb 2. PMID: 21285968; PMCID: PMC3071884.

Z pôvodných zdrojov spracovali:

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc.
PharmDr. Radoslav Daniš

Slovenská spoločnosť pre probiotiká pri SLS, o.z.