ProbioNEWS

BULLETIN slovenskej spoločnosti pre probiotiká

logo-sspp

Funkčné poruchy
tráviaceho traktu u detí

vplyv kmeňa
bifidobacterium (bb-12®)
logo-sspp

O slovenskej spoločnosti pre probiotiká, o.Z. sls

Pozitívny vplyv a význam probiotík pre zdravie človeka je už dnes neodškriepiteľným vedeckým a medicínskym faktom. Pravdou však je, že ešte zďaleka nie všetky efekty probiotík poznáme a tiež nepoznáme všetky mechanizmy účinku týchto súčastí funkčných potravín.

Vzhľadom na množstvo nových a zásadných poznatkov v oblasti účinkov, funkcií významu preventívnemu i terapeutickému a ako aj ako súčasti imunitného systému človeka, a šíreniu týchto poznatkov najmä v odbornej spoločnosti, sme sa rozhodli založiť Slovenskú spoločnosť pre probiotiká.

CIELE

Cieľom a dlhodobou víziou bolo, aby spoločnosť:

sipka

bola združením odborníkov z rôznych oblastí výskumu, medicíny, výroby, distribúcie probiotík

sipka

sa spolupodieľala na zdravotnej výchove obyvateľstva

sipka

sa spolupodieľala na tvorbe webovej stránky s tematikou probiotík

sipka

pripravila prehľadnú odbornú publikáciu s tematikou probiotík (v slovenčine)

sipka

perspektívne vydávala občasník na tému „Probiotiká“ (prebio a probio, funkčné potraviny…)

sipka

bola perspektívne odborným poradným a konzultačným orgánom pre iné organizácie a inštitúcie v oblasti probiotík

sipka

združovala záujemcov o spoluprácu v oblasti výskumu, vývoja, výroby, distribúcie probiotík na Slovensku

sipka

podieľala sa na organizácii vedeckých a odborných konferencií s témou probiotík

sipka

poskytovala odbornú a materiálnu podporu pri publikovaní odborných, ako aj pôvodných vedeckých prác o probiotikách.

Stručná história

Od r. 2000 sa datuje spolupráca ÚEM LF UPJŠ a VÚVL UVL v Košiciach v oblasti probiotík, zároveň začali štúdie s použitím probiotík u malých detí, organizovali sa prvé dve Medzinárodné sympóziá o probiotikách – IPC (Košice 2001, 2004).

Slovenskú spoločnosť pre probiotiká riadi výbor, ktorý pracuje v nasledujúcom zložení:

Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
predseda

Doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc., mim. prof.
I. podpredseda

MUDr. Michal Kliment, CSc.
II. podpredseda

MUDr. Božena Palovičová, PhD.
vedecký sekretár

Doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc.
podpredseda pre spoluprácu s verejnosťou a komerčným sektorom

MUDr. Katarína Gombošová, PhD.
revízor

Rok 2008 bol rokom v ktorom naša Slovenská spoločnosť pre probiotiká vznikla, o čom sme podrobne referovali i na stránkach Medicínskeho monitora. V uznesení č. 5/2007 zápisnice č. 2/2007 výboru Sekcie pre probiotiká pri SSAKI (z 27.11.2007), bolo rozhodnuté o žiadosti o transformáciu na spoločnosť. Prezídium SLS schválilo našu žiadosť o transformáciu s účinnosťou od 1. januára 2008, s kódom spoločnosti v rámci SLS, ktorý je 089. Naša členská základňa pozostáva zatiaľ z vyše 200 riadnych členov. Členovia SSPP sú poväčšine špecialisti najmä v gastroenterológii, alergológii a imunológii, pediatrii, internisti, praktickí lekári pre deti a dorast, praktickí lekári pre dospelých, menej urológovia, onkológovia, gynekológovia a lekári pracujúci vo vyšetrovacích metódach.

Z významnejších podujatí, ktoré sme organizovali alebo spoluorganizovali, spomenieme len niektoré:

International Probiotic Conference (viacero ročníkov)

Food and Function – Probiotiká a prevencia civilizačných chorôb. Sympózium o funkčných potravinách a ich benefite pre zdravie, 9. – 11. júna 2009 Žilina, predsedajúci prof. John R. Wallace

I. Medzinárodné Sympózium o Probiotikách sme zorganizovali 24. januára 2009, Hotel Palace, Kúpele Nový Smokovec, kde sa ako pozvaní rečníci zúčastnili také autority ako Charlotte Nexmann Larsen, Arthur Ouwehand, Bengt Björksten, Marko Kalliomaki, či Eveliina Myllyluoma.

Publikácie

bullet

Kuchta, Pružinec a kolektív:

Probiotiká, ich miesto a využitie v medicíne.
Bonus CCS, Bratislava 2006, 167s. ISBN 80-968491-7-4.

SSPP vydala na Slovensku prvú súbornú publikáciu o problematike probiotík v humánnej medicíne.

bullet

Hrubiško a kolektív:

Probiotiká ako súčasť imunitného systému človeka.
Bonus CCS, Bratislava 2012, 216s. ISSN 1336-8168.

Komplexná publikácia, ktorá na Slovensku dovtedy absentovala.

bullet

Kuchta a kolektív:

Probiotiká v klinickej praxi.
Konsenzus panelu odborníkov Slovenskej spoločnosti pre probiotiká pri SLS.

Gastroenterológia pre prax. 11, 2012, č. 1, s. 41-46.

bullet

Kuchta a kolektív:

Mikrobióm a zdravie človeka. Jeho vývoj, zmeny a možnosti terapeutického ovplyvnenia od raného detstva.
A-medi, Bratislava 2020, 267s. (najlepšia publikácia Slovenskej pediatrickej spoločnosti v roku 2020).

14 rokov v činnosti odbornej spoločnosti nie je veľa, avšak oblasť, ktorou sa naša spoločnosť zaoberá, je nesmierne dynamicky sa rozvíjajúca a výsledky experimentálnych i klinických štúdií dávajú tušiť, že začína ďalšia časť vývoja medicíny. Sme radi, že sme sa so svojou činnosťou, spolu s vami, dostali priamo „na pulz“ tejto fascinujúcej periódy.

články

PERORÁLNE UŽÍVANÉ PROBIOTIKÁ, PREBIOTIKÁ A SYNBIOTIKÁ V PREVENCII INFEKCIÍ DÝCHACÍCH CIEST U DOSPELÝCH A V STAROBE: SYSTEMATICKÝ PREHĽAD A META-ANALÝZA 2022

INFEKCIE DÝCHACÍCH CIEST MÔŽEME DEFINOVAŤ AKO RESPIRAČNÉ OCHORENIA, KTORÉ VYVRCHOLIA INFEKCIOU PRINOSOVÝCH DUTÍN, NOSOHLTANU, DÝCHACÍCH CIEST A PĽÚC. SÚ BEŽNÉ A CELOSVETOVO PREDSTAVUJÚ PRE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO VEĽKÚ ZÁŤAŽ. PRÍZNAKY INFEKCIÍ DÝCHACÍCH CIEST ČASTO ZHORŠUJÚ KVALITU ŽIVOTA A PRODUKTIVITU.
PRÍZNAKY ZAHŔŇAJÚ BOLESŤ HRDLA, KAŠEĽ, OBŠTRUKCIU DÝCHACÍCH CIEST, BOLESTI HLAVY A PREJSŤ MÔŽU AŽ DO POTENCIÁLNE ŽIVOT OHROZUJÚCICH STAVOV AKÝMI SÚ NAPR. ZÁPAL PĽÚC, ZÁPAL STREDNÉHO UCHA ALEBO MYOKARDITÍDA.
bolest brucha

metódy

Systematický prehľad s meta-analýzou randomizovaných kontrolovaných štúdií publikovaných v anglickom jazyku zameraných na skúmanie účinkov perorálne užívaných probiotík, prebiotík alebo synbiotík na výskyt, trvanie alebo závažnosť infekcií dýchacích ciest. Zahŕňali výlučne dospelých pacientov.

výsledky

Autori do meta-analýzy zaradili 39 štúdií z rokov 2001-2021. Štúdie sa vykonali v 16 krajinách: 53 % Európa; 17 % Severná Amerika; 14 % Ázia; 14 % Austrália/Oceánia; a 2 % Južná Amerika. Populácie zahŕňali zdravých dospelých (n = 19), zdravých fyzicky aktívnych dospelých (n = 15) a dospelých s chronickým ochorením (n = 5). V rámci 39 štúdií sa v 39 podávalo ako intervencia probiotikum (n = 8046 subjektov), v 4 prebiotikum (n = 499 subjektov) a v 5 synbiotikum (n = 634 subjektov). Doba užívania sa pohybovala od 3 do 52 týždňov.

záver

Užívanie probiotík v dospelej populácii (nie však u starších ľudí) mierne znižuje incidenciu, trvanie a závažnosť infekcií dýchacích ciest.

čo vieme o problematike?

• Záujem o užívanie probiotík, prebiotík a synbiotík na zníženie záťaže infekcií dýchacích ciest (t.j. incidencie, trvania a závažnosti) sa odráža v rastúcom množstve kvalitných dôkazov o ich účinnosti.

• Probiotiká znižovali pravdepodobnosť alebo riziko výskytu infekcií dýchacích ciest o 11 % až 47 %.

čo nové prináša článok?

• Meta-analýza preukázala účinnosť probiotík
v prevencii infekcií dýchacích ciest
na veľkej vzorke dospelých pacientov.

• Javí sa, že na účinnosť probiotík by
mohli mať vplyv stupeň fyzickej aktivity
a spôsob podania.

komentár autora:

Zistenie, že probiotiká znižujú záťaž infekcií dýchacích ciest, je v súlade s predchádzajúcimi metaanalýzami (doi: 10.1002/14651858.CD006895. viacerých probiotických kmeňov. pub3; doi: 10.1155/2020/8734140; doi: 10.1097/md.0000000000004509; doi: 10.1017/S0007114514000075).

V uvedených predchádzajúcich metaanalýzach sa študoval účinok probiotík aj na detskej populácii. Zistenia tejto metaanalýzy však rozširujú predtým publikované dôkazy. Preukázali, že perorálne prijímané probiotiká mierne znížujú výskyt, trvanie a závažnosť nielen u detí, ale aj u dospelých a to za použitia viacerých probiotických kmeňov.

REFERENCIE

Coleman JL, Hatch-McChesney A, Small SD, et al. Orally Ingested Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics as Countermeasures for Respiratory Tract Infections in Nonelderly Adults: A Systematic Review and Meta-analysis [published online ahead of print, 2022 Aug 10]. Adv Nutr.

Z pôvodných zdrojov spracovali:

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc.
PharmDr. Radoslav Daniš

Slovenská spoločnosť pre probiotiká pri SLS, o.z.

BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SUBSP. LACTIS BB-12® PRI ZNIŽOVANÍ RIZIKA INFEKCIÍ V RANOM DETSTVE

clanok-2-img

metódy

Cieľom štúdie je posúdiť vplyv podávania Bifi dobacterium animalis subsp. lactis BB-12® (BB-12®) na riziko akútnych infekčných ochorení u zdravých detí. V tejto dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii bolo 109 1-mesačných dojčiat náhodne zaradených do dvoch skupín: 1. skupina, ktorá dostávala tabletu obsahujúcu BB-12® (n = 55) alebo 2. skupina, ktorá dostávala placebo (n = 54). Intervencia sa podávala dojčatám dvakrát denne (denná dávka BB-12® = 10 miliárd baktérií) až do veku 2 rokov pomocou inovatívneho cumlíka za postupného uvoľňovania alebo lyžičkou.

výsledky

U dojčiat, ktorým sa podával kmeň BB-12® sa pozorovalo o 13 % menej infekcií dýchacích ciest (87 % vs. 100 %; P = 0,033) v porovnaní s deťmi s placebom. Medzi skupinami sa nepozorovali žiadne významné rozdiely v hlásených gastrointestinálnych symptómoch, zápale stredného ucha alebo horúčke. Základné charakteristiky oboch skupín boli podobné, rovnako ako dĺžka dojčenia.

záver

Podávanie kmeňa BB-12® v ranom detstve môže znížiť výskyt infekcií dýchacích ciest.

čo nové prináša článok?

• U zdravých detí sa zistilo signifikantné zníženie prevalencie infekcií dýchacích ciest počas prvých 2 rokov života v dôsledku kontrolovanej suplementácie BB-12®.
• Zníženie bolo výraznejšie počas prvých 8 mesiacov.

REFERENCIE

Taipale TJ, Pienihäkkinen K, Isolauri E, Jokela JT, Söderling EM. Bifi dobacterium animalis subsp. lactis BB-12 in reducing the risk of infections in early childhood. Pediatr Res. 2016;79(1-1):65-69. doi:10.1038/pr.2015.174

Z pôvodných zdrojov spracovali:

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc.
PharmDr. Radoslav Daniš

Slovenská spoločnosť pre probiotiká pri SLS, o.z.

ÚČINOK L. RHAMNOSUS LGG® A BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SSP. LACTIS BB-12® NA KVALITU ŽIVOTA SÚVISIACU S INFEKCIAMI HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST U ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL

clanok-2-img

metódy

Cieľom štúdie bolo hodnotenie účinku probiotík (kmeňov BB-12® a LGG®) u zdravých vysokoškolských študentov. Študenti, u ktorých sa vyskytlo respiračné ochorenie horných dýchacích ciest, hlásili v dotazníkoch trvanie a závažnosť symptómov a takisto funkčné obmedzenie. Do úvahy sa brali aj vymeškané školské a pracovné dni. Celkovo štúdia zahŕňa 231 študentov. Denná dávka predstavovala minimálne 1 miliardu každého kmeňa: LGG® a BB-12® a bola podávaná 114 študentom počas 12 týždňov. 117 študentov dostávalo placebo.

výsledky

Pri probiotikách oproti placebu bol medián trvania infekcií horných dýchacích ciest signifikantne kratší (o 2 dni; P < 0,001) a stredné skóre závažnosti bolo signifikantne nižšie (o 34 %; P < 0,001). Počet vymeškaných pracovných dní sa medzi skupinami nelíšil (P = 0,429); avšak skupina s probiotikami vynechala výrazne menej školských dní (priemerný rozdiel = 0,2 dňa) v porovnaní so skupinou s placebom (P = 0,002).

záver

V manažmente infekcií horných dýchacích ciest u vysokoškolských študentov môže byť prospešné užívanie kmeňov LGG® a BB-12®.

čo nové prináša článok?

• Štúdia prináša dôkazy o efektivite preventívneho a terapeutického užívania kmeňov LGG® a BB-12® v manažmente infekcií horných dýchacích ciest u vysokoškolských študentov, ktorí sú náchylní na infekcie horných dýchacích ciest v dôsledku nedostatočného spánku, stresu a pobytu v uzavretých obytných priestoroch.

REFERENCIE

Smith TJ, Rigassio-Radler D, Denmark R, Haley T, Touger- Decker R. Eff ect of Lactobacillus rhamnosus LGG® and Bifi dobacterium animalis ssp. lactis BB-12® on healthrelated quality of life in college students aff ected by upper respiratory infections. Br J Nutr. 2013;109(11):1999-2007. doi:10.1017/S0007114512004138

Z pôvodných zdrojov spracovali:

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc.
PharmDr. Radoslav Daniš

Slovenská spoločnosť pre probiotiká pri SLS, o.z.

PROBIOTICKÁ SUPLEMENTÁCIA, RESPIRAČNÉ INFEKCIE A IMUNITA U ŠPORTOVCOV: SYSTEMATICKÝ PREHĽAD A META-ANALÝZA RANDOMIZOVANÝCH KONTROLOVANÝCH ŠTÚDIÍ

bolest brucha

metódy

Cieľom tejto štúdie bolo zhodnotiť účinnosť probiotickej suplementácie na infekcie horných dýchacích ciest a zápalové markery u vrcholových športovcov. Autori do analýzy zaradili celkovo 14 článkov.

výsledky

Meta-analýza síce nepreukázala signifikantný vplyv suplementácie probiotík na počet dní choroby alebo priemerný počet a trvanie epizód infekcií horných dýchacích ciest, avšak bol zaznamenaný významný vplyv suplementácie probiotík na celkové skóre závažnosti symptómov.

záver

Táto meta-analýza poskytuje dôkaz, že suplementácia probiotikami, najmä medzi profesionálnymi športovcami, je účinným spôsobom, ako znížiť celkové skóre závažnosti symptómov infekcií horných dýchacích ciest.

čo nové prináša článok?

• Štúdia prináša dôkazy o efektivite preventívneho užívania probiotík pri manažmente infekcií horných dýchacích ciest u vrcholových športovcov. Športovci sú špecifickou časťou populácie, pretože u nich dochádza k fyzicky náročnému, nárazovému aj dlhotrvajúcemu intenzívnemu cvičeniu, nedostatočnému odpočinku a spánku, emočnému stresu a neštandardnej výžive. Ich fyzický výkon a športové úspechy môžu významne ovplyvniť práve infekcie dýchacích ciest.

REFERENCIE

Łagowska K, Bajerska J. Eff ects of probiotic supplementation on respiratory infection and immune function in athletes: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials [published online ahead of print, 2021 Jan 22]. J Athl Train. 2021;56(11):1213-1223. doi:10.4085/592-20

Z pôvodných zdrojov spracovali:

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc.
PharmDr. Radoslav Daniš

Slovenská spoločnosť pre probiotiká pri SLS, o.z.