PERORÁLNE UŽÍVANÉ PROBIOTIKÁ, PREBIOTIKÁ A SYNBIOTIKÁ V PREVENCII INFEKCIÍ DÝCHACÍCH CIEST U DOSPELÝCH A V STAROBE: SYSTEMATICKÝ PREHĽAD A META-ANALÝZA 2022

INFEKCIE DÝCHACÍCH CIEST MÔŽEME DEFINOVAŤ AKO RESPIRAČNÉ OCHORENIA, KTORÉ VYVRCHOLIA INFEKCIOU PRINOSOVÝCH DUTÍN, NOSOHLTANU, DÝCHACÍCH CIEST A PĽÚC. SÚ BEŽNÉ A CELOSVETOVO PREDSTAVUJÚ PRE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO VEĽKÚ ZÁŤAŽ. PRÍZNAKY INFEKCIÍ DÝCHACÍCH CIEST ČASTO ZHORŠUJÚ KVALITU ŽIVOTA A PRODUKTIVITU.
PRÍZNAKY ZAHŔŇAJÚ BOLESŤ HRDLA, KAŠEĽ, OBŠTRUKCIU DÝCHACÍCH CIEST, BOLESTI HLAVY A PREJSŤ MÔŽU AŽ DO POTENCIÁLNE ŽIVOT OHROZUJÚCICH STAVOV AKÝMI SÚ NAPR. ZÁPAL PĽÚC, ZÁPAL STREDNÉHO UCHA ALEBO MYOKARDITÍDA.
bolest brucha

metódy

Systematický prehľad s meta-analýzou randomizovaných kontrolovaných štúdií publikovaných v anglickom jazyku zameraných na skúmanie účinkov perorálne užívaných probiotík, prebiotík alebo synbiotík na výskyt, trvanie alebo závažnosť infekcií dýchacích ciest. Zahŕňali výlučne dospelých pacientov.

výsledky

Autori do meta-analýzy zaradili 39 štúdií z rokov 2001-2021. Štúdie sa vykonali v 16 krajinách: 53 % Európa; 17 % Severná Amerika; 14 % Ázia; 14 % Austrália/Oceánia; a 2 % Južná Amerika. Populácie zahŕňali zdravých dospelých (n = 19), zdravých fyzicky aktívnych dospelých (n = 15) a dospelých s chronickým ochorením (n = 5). V rámci 39 štúdií sa v 39 podávalo ako intervencia probiotikum (n = 8046 subjektov), v 4 prebiotikum (n = 499 subjektov) a v 5 synbiotikum (n = 634 subjektov). Doba užívania sa pohybovala od 3 do 52 týždňov.

záver

Užívanie probiotík v dospelej populácii (nie však u starších ľudí) mierne znižuje incidenciu, trvanie a závažnosť infekcií dýchacích ciest.
čo vieme o problematike?

• Záujem o užívanie probiotík, prebiotík a synbiotík na zníženie záťaže infekcií dýchacích ciest (t.j. incidencie, trvania a závažnosti) sa odráža v rastúcom množstve kvalitných dôkazov o ich účinnosti.

• Probiotiká znižovali pravdepodobnosť alebo riziko výskytu infekcií dýchacích ciest o 11 % až 47 %.

čo nové prináša článok?

• Meta-analýza preukázala účinnosť probiotík
v prevencii infekcií dýchacích ciest
na veľkej vzorke dospelých pacientov.

• Javí sa, že na účinnosť probiotík by
mohli mať vplyv stupeň fyzickej aktivity
a spôsob podania.

komentár autora:

Zistenie, že probiotiká znižujú záťaž infekcií dýchacích ciest, je v súlade s predchádzajúcimi metaanalýzami (doi: 10.1002/14651858.CD006895. viacerých probiotických kmeňov. pub3; doi: 10.1155/2020/8734140; doi: 10.1097/md.0000000000004509; doi: 10.1017/S0007114514000075).

V uvedených predchádzajúcich metaanalýzach sa študoval účinok probiotík aj na detskej populácii. Zistenia tejto metaanalýzy však rozširujú predtým publikované dôkazy. Preukázali, že perorálne prijímané probiotiká mierne znížujú výskyt, trvanie a závažnosť nielen u detí, ale aj u dospelých a to za použitia viacerých probiotických kmeňov.

REFERENCIE

Coleman JL, Hatch-McChesney A, Small SD, et al. Orally Ingested Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics as Countermeasures for Respiratory Tract Infections in Nonelderly Adults: A Systematic Review and Meta-analysis [published online ahead of print, 2022 Aug 10]. Adv Nutr.

Z pôvodných zdrojov spracovali:

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc.
PharmDr. Radoslav Daniš

Slovenská spoločnosť pre probiotiká pri SLS, o.z.