ÚČINOK L. RHAMNOSUS LGG® A BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SSP. LACTIS BB-12® NA KVALITU ŽIVOTA SÚVISIACU S INFEKCIAMI HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST U ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL

clanok-2-img

metódy

Cieľom štúdie bolo hodnotenie účinku probiotík (kmeňov BB-12® a LGG®) u zdravých vysokoškolských študentov. Študenti, u ktorých sa vyskytlo respiračné ochorenie horných dýchacích ciest, hlásili v dotazníkoch trvanie a závažnosť symptómov a takisto funkčné obmedzenie. Do úvahy sa brali aj vymeškané školské a pracovné dni. Celkovo štúdia zahŕňa 231 študentov. Denná dávka predstavovala minimálne 1 miliardu každého kmeňa: LGG® a BB-12® a bola podávaná 114 študentom počas 12 týždňov. 117 študentov dostávalo placebo.

výsledky

Pri probiotikách oproti placebu bol medián trvania infekcií horných dýchacích ciest signifikantne kratší (o 2 dni; P < 0,001) a stredné skóre závažnosti bolo signifikantne nižšie (o 34 %; P < 0,001). Počet vymeškaných pracovných dní sa medzi skupinami nelíšil (P = 0,429); avšak skupina s probiotikami vynechala výrazne menej školských dní (priemerný rozdiel = 0,2 dňa) v porovnaní so skupinou s placebom (P = 0,002).

záver

V manažmente infekcií horných dýchacích ciest u vysokoškolských študentov môže byť prospešné užívanie kmeňov LGG® a BB-12®.
čo nové prináša článok?

• Štúdia prináša dôkazy o efektivite preventívneho a terapeutického užívania kmeňov LGG® a BB-12® v manažmente infekcií horných dýchacích ciest u vysokoškolských študentov, ktorí sú náchylní na infekcie horných dýchacích ciest v dôsledku nedostatočného spánku, stresu a pobytu v uzavretých obytných priestoroch.

REFERENCIE

Smith TJ, Rigassio-Radler D, Denmark R, Haley T, Touger- Decker R. Eff ect of Lactobacillus rhamnosus LGG® and Bifi dobacterium animalis ssp. lactis BB-12® on healthrelated quality of life in college students aff ected by upper respiratory infections. Br J Nutr. 2013;109(11):1999-2007. doi:10.1017/S0007114512004138

Z pôvodných zdrojov spracovali:

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc.
PharmDr. Radoslav Daniš

Slovenská spoločnosť pre probiotiká pri SLS, o.z.