KOMBINÁCIA PROBIOTÍK L. RHAMNOSUS, LGG A BIFIDOBACTERIUM, BB-12 MÁ OBMEDZENÝ ÚČINOK NA BIOMARKERY IMUNITY A ZÁPALU U STARŠÍCH ĽUDÍ V DOMOVOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB: VÝSLEDKY ŠTÚDIE PRINCESS („PROBIOTICS TO REDUCE INFECTIONS IN CARE HOME RESIDENTS“). RANDOMIZOVANÁ KONTROLOVANÁ ŠTÚDIA.

STARNUTIE JE SPOJENÉ SO ZMENAMI V IMUNITE, SÚHRNNE OZNAČOVANÝMI VÝRAZOM IMUNOSENESCENCIA. IMUNOSENESCENCIA ZAHŔŇA PORUCHY FUNKCIE NEUTROFILOV, ANTIGÉN PREZENTUJÚCICH BUNIEK, T-BUNIEK A B-BUNIEK, ČO ZVYŠUJE NÁCHYLNOSŤ NA INFEKCIE A ZNIŽUJE ODPOVEĎ NA OČKOVANIE. TIETO ZMENY IMUNITY SÚVISIACE S VEKOM MÔŽU PRISPIEVAŤ K NIŽŠEJ KVALITE ŽIVOTA, ZVÝŠENEJ CHOROBNOSTI A ÚMRTNOSTI. STRATÉGIE NA SPOMALENIE ALEBO ZVRÁTENIE IMUNOSENESCENCIE (A NÍZKEJ ZÁPALOVEJ AKTIVITY) MÔŽU HRAŤ DÔLEŽITÚ ÚLOHU PRI ZLEPŠOVANÍ ZDRAVIA A POHODY U STARŠÍCH ĽUDÍ A VIESŤ K ZNÍŽENIU NÁKLADOV NA ZDRAVOTNÚ A SOCIÁLNU STAROSTLIVOSŤ. 

PROBIOTIKÁ PRIAZNIVO MODIFIKUJÚ ČREVNÚ MIKROBIOTU, ČÍM MÔŽU ZLEPŠIŤ IMUNITU HOSTITEĽA A TLMIŤ NÍZKU ZÁPALOVÚ AKTIVITU. NAJVIAC PREŠTUDOVANÉ MIKROORGANIZMY SÚ LAKTOBACILY A BIFIDOBAKTÉRIE, VRÁTANE LACTICASEIBACILLUS (PREDTÝM ZNÁMY AKO LACTOBACILLUS) RHAMNOSUS GG (LGG) A BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SUBSP. LACTIS, BB-12 (BB-12).

metódy

PRINCESS je dvojramenná, dvojito zaslepená, individuálne randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia, do ktorej sa zapojili tri akademické centrá
v Spojenom kráľovstve (University of Cardiff, Oxford a Southampton). Dáta týkajúce sa imunity, zápalu a odpovede na očkovanie sa zbierali a hodnotili v podskupine 60 probandov (z 310 účastníkov).

výsledky

Hoci intervencia kombináciou LGG® plus BB-12® v celkovej dávke 1,3 – 1,6 × 109 CFU za deň po dobu ≥6 mesiacov nemala u starších ľudí žijúcich v domovoch sociálnych služieb vplyv na spektrum imunitných biomarkerov, probiotiká zlepšili odpoveď na očkovanie proti sezónnej chrípke. Pozorovala sa výrazne vyššia sérokonverzia na jeden kmeň štvorvalentnej vakcíny.

záver

Javí sa, že kmene LGG® plus BB-12® zlepšili odpoveď na očkovanie proti sezónnej chrípke (p = 0,04). Pozorovala sa vyššia sérokonverzia na chrípkový kmeň A/Michigan/2015 v probiotickej skupine v porovnaní s placebo skupinou (47 % vs. 15 %).

ČO VIEME O PROBLEMATIKE?

• Vo francúzskej dvojramennej pilotnej štúdii s kmeňom L. casei DN-114 001 zahŕňajúcej 86 seniorov sa zistila väčšia protilátková odpoveď, séroprotekcia a sérokonverzia na všetky tri kmene vírusu chrípky v trojvalentnej vakcíne, avšak žiadny z pozorovaných rozdielov nebol štatistický signifikantný.

• V follow-up tejto štúdie sa na 222 participantoch zistilo, že protilátková odpoveď, séroprotekcia a sérokonverzia boli opäť vyššie v probiotickej skupine v porovnaní s kontrolnou skupinou. Titre protilátok proti kmeňu B, séroprotekcia proti kmeňu B a kmeňu H1N1 u tých, ktorí ešte neboli chránení séroprotekciou, a sérokonverzia na kmene H3N2 a B boli štatisticky signifikantné.

čo nové prináša článok?
• U seniorov, t.j. osôb u ktorých je prítomná imunosenescencia štúdia PRINCESS identifikovala lepšie imunitné odpovede na všetky štyri kmene kvadrivalentnej vakcíny proti sezónnej chrípke v probiotickej skupine v porovnaní s kontrolnou skupinou, pričom jedna z nich (sérokonverzia na kmeň A/ Michigan/2015) bola štatisticky signifikantná.

• Efekt LGG® plus BB-12® na odpoveď na očkovanie si vyžaduje ďalšie skúmanie vo väčšej štúdii, pretože podľa názoru autorov štúdie, ani veľkosť vzorky ~110 na 1 rameno nemusí stačiť na štatisticky signifikantnú identifikáciu účinkov na všetky zložky protilátkovej odpovede na očkovanie.

KOMENTÁR AUTORA:

Chrípka je bežné infekčné ochorenie, celosvetovo zapríčiní 250 000 – 500 000 úmrtí za rok. Ohrozuje najmä starších ľudí. Očkovanie chrípkovou vakcínou vedie k prevencii tohto ochorenia a sú administrované najmä parenterálne. Účinnosť vakcíny proti chrípke v súčasnosti nedosahuje žiaduce hodnoty, a to najmä u seniorov. Relatívne nízka účinnosť očkovania má za následok nedostatočnú ochranu (rizikovej) populácie pred chrípkovou infekciou, s ktorou je asociovaná chorobnosť a úmrtnosť. Na zvýšenie účinnosti chrípkovej vakcíny sa skúšalo niekoľko stratégií, napr. zvyšovanie dávky, pridanie adjuvantov alebo intervencie v oblasti výživy. Efektivitu chrípkových vakcín u seniorov by mohla zvyšovať vhodná imunomodulácia pomocou užívania špecifických probiotických kmeňov LGG® plus BB-12®.

REFERENCIE

Castro-Herrera VM, Fisk HL, Wootton M, Lown M, Owen- Jones E, Lau M, Lowe R, Hood K, Gillespie D, Hobbs FDR, Little P, Butler CC, Miles EA, Calder PC. Combination of the Probiotics Lacticaseibacillus rhamnosus GG and Bifidobacterium animalis subsp. lactis, BB-12 Has Limited Effect on Biomarkers of Immunity and Inflammation in Older People Resident in Care Homes: Results From the Probiotics to Reduce Infections iN CarE home reSidentS Randomized, Controlled Trial. Front Immunol. 2021 Mar 4;12:643321. doi: 10.3389/fimmu.2021.643321. PMID: 33746986; PMCID: PMC7969511.

Z pôvodných zdrojov spracovali:

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc.
PharmDr. Radoslav Daniš

Slovenská spoločnosť pre probiotiká pri SLS, o.z.