VPLYV KMEŇA BIFIDOBACTERIUM (BB-12®)

Patogenéza detskej koliky nie je v súčasnosti úplne objasnená. Zdá sa, že v nej zohráva úlohu črevná mikrobiota, čo podporuje potenciálny terapeutický prínos probiotík. Ciele tejto štúdie sú vyhodnotiť mieru zníženia priemernej dennej

doby plaču o ≥ 50% u dojčiat po 28 dňoch intervencie probiotikom Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-2®). Sekundárne sa sledoval počet epizód plaču denne, čas spánku, počet stolíc a konzistencia stolice.

clanok-2-img

metódy

Randomizovaná kontrolovaná štúdia na inak zdravých, výlučne dojčených deťoch s detskou kolikou. Dojčatám sa náhodne podával kmeň BB-12® (1 × 109 CFU/deň) alebo placebo počas 28 dní. Hodnotila sa štruktúra črevnej mikrobioty a sledovali sa hladiny butyrátu, beta-defenzínu-2 (HBD-2), katelicidínu (LL-37), sekrečného IgA (sIgA) a fekálneho kalprotektínu.

výsledky

Náhodne bolo vybraných 80 dojčiat, 40/skupina. Miera dojčiat so znížením ≥50% priemerného denného trvania plaču bola vyššia u dojčiat liečených kmeňom BB-12®, počnúc od konca 2. týždňa. Po ukončení liečby nedošlo k relapsu u žiadneho dieťaťa. Priemerný počet epizód plaču sa v oboch skupinách znížil, ale s vyšším účinkom v skupine BB-12® (−4,7 ± 3,4 vs. −2,3 ± 2,2, P < 0,05). Priemerná denná frekvencia stolice sa znížila v oboch skupinách, ale účinok bol signifikantne vyšší v skupine BB-12®; konzistencia stolice bola medzi týmito dvoma skupinami podobná. V skupine liečenej BB-12® sa zaznamenalo zvýšenie počtu bifidobaktérií (s významnou koreláciou so znížením doby plaču), butyrátu a hladín HBD-2, LL-37, sIgA spojených s poklesom hladiny fekálneho kalprotektínu.

závery

Suplementácia probiotickým kmeňom BB-12® v manažmente koliky u dojčiat je efektívna. Účinok by mohol pochádzať z imunitných a neimunitných mechanizmov spojených s moduláciou štruktúry a funkcie črevnej mikrobioty.

graf
čo vieme o problematike?

• Napriek desaťročiam výskumu v súčasnosti zostáva patogenéza koliky nedostatočne pochopená a považuje sa za multifaktoriálnu; narastajúce množstvo dôkazov však naznačuje, že k rozvoju tohto stavu môžu prispieť zmeny črevnej mikrobioty.

Bifidobacterium animalis subsp. lactis, BB-12® je známe probiotikum, ktoré pozitívne upravuje zloženie črevnej mikrobioty a funkciu imunitného systému.

• V predchádzajúcej štúdii bol kmeň BB-12® pridaný do prípravku s nízkym obsahom laktózy a čiastočne hydrolyzovanými bielkovinami, obsahujúceho prebiotiká a účinne skrátil trvanie plaču u detí s kolikou.

čo nové prináša článok?

Čo nové prináša článok?

• Štúdia poskytuje presvedčivé dôkazy o účinnosti kmeňa BB-12® v liečbe dojčenskej koliky.

• Tieto dôkazy navyše podporujú dôležitú úlohu črevnej mikrobioty, ako cieľa intervencie pri dojčenských kolikách.

komentár autora:

Liečba podávaním BB-12® bola úspešná (úspešnosť sa definovala ako percento dojčiat ktoré dosiahli skrátenie denného priemerného času plaču ≥50%) pri dennej dávke 1 × 109 CFU, ktorú môžeme na základe týchto výsledkov považovať za terapeutickú. Klinický účinok v dennom priemere času plaču sa prejavil už v prvom týždni liečby. Všetky zvolené a sledované premenné sa v predchádzajúcich klinických štúdiách a metaanalýzach považovali za klinicky relevantné.

REFERENCIE

Gutiérrez-Castrellón P, Indrio F, Bolio-Galvis A, Jiménez-Gutiérrez C, Jimenez-Escobar I, López-Velázquez G. Efficacy of Lactobacillus reuteri DSM 17938 for infantile colic: Systematic review with network meta-analysis. Medicine. 2017 Dec;96(51).

Chen K, Zhang G, Xie H, You L, Li H, Zhang Y, Du C, Xu S, Melsaether C, Yuan S. Efficacy of Bifidobacterium animalis subsp. lactis, BB-12® on infant colic–a randomised, double-blinded, placebocontrolled study. Beneficial microbes. 2021 Nov 16;12(6):531-40.

Autor článku

PharmDr. Radoslav Daniš

Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava