ÚČINKY PROBIOTÍK NA IMUNITNÚ ODPOVEĎ DETÍ A DOSPIEVAJÚCICHS DIABETES MELLITUS 1. TYPU PO OČKOVANÍ ŠTVORVALENTNOUINAKTIVOVANOU CHRÍPKOVOU VAKCÍNOU.

metódy

V prospektívnej randomizovanej, jednoducho zaslepenej talianskej štúdii autori sledovali vplyv systémového podávania kmeňa L. rhamnosus LGG® na imunogenitu štvorvalentnej chrípkovej vakcíny Fluarix® Tetra u detí a adolescentov (od 3 do 18 rokov) trpiacich diabetes mellitus 1. typu. Probiotiká sa podávali počas 3 mesiacov pred očkovaním. Štúdiu dokončilo 34 detí v probiotickej a 30 detí v placebo skupine.

výsledky

Tri mesiace po podaní vakcíny boli takmer všetci pacienti chránení proti subtypom A (H1N1/H3N2), pričom medzi placebo a probiotickou skupinou nebol pozorovaný štatisticky významný rozdiel. Pri subtype B (Brisbane) bola ochrana pozorovaná takmer u 90 % pacientov; pri subtype B (Phuket) bolo chránených v oboch skupinách približne 80 % pacientov. Pri porovnaní sérokonverzie jednotlivých subtypov neboli medzi ramenami pozorované štatisticky signifikantné rozdiely (Tabuľka 1).

Rameno
LGG® Placebo Štatistická významnosť
Subtyp vírusu chrípky A (H1N1) 79,40% 66,70% NS
A (H3N2) 44,10% 46,70% NS
B (Brisbane) 67,60% 56,70% NS
B (Phuket) 55,90% 46,70% NS

Tabuľka 1: Porovnanie sérokonverzie v jednotlivých ramenách pri jednotlivých subtypoch chrípky.

záver

Štúdia ukázala, že vo všeobecnosti je imunitná odpoveď na kvadrivalentnú inaktivovanú vakcínu u detí a dospievajúcich s diabetes mellitus 1. typu
adekvátna. Systémovo podaný kmeň LGG mal významné protizápalové účinky hoci jeho podanie neviedlo k zlepšeniu humorálnej odpovede na vakcínu.

čo nové prináša článok?

• Aj u detí s autoimunitným ochorením (diabetes mellitus 1. typu) je odpoveď na vakcínu proti chrípke dostatočná. Podávanie kmeňa LGG® neviedlo v tejto skupine k vyššej sérokonverzii.
• Podávanie LGG® očkovaným deťom s autoimunitným ochorením (diabetes mellitus 1. typu) malo významné protizápalové
účinky.

KOMENTÁR AUTORA:

U detí trpiacich autoimunitným ochorením sa predpokladá nižšia imunitná odpoveď na očkovanie. Prekvapivo, vo všeobecnosti sa odpoveď na parenterálne podanú inaktivovanú štvorvalentnú chrípkovú vakcínu ukázala ako dostatočná. Hoci podávanie kmeňa LGG® v priemere mierne zvyšovalo sérokonverziu pri 3 zo 4 subtypov chrípky, rozdiel nebol štatisticky signifikantný. Podávanie probiotík však viedlo k zníženiu prozápalových mediátorov, čo by mohlo byť potenciálne prospešné pre časť populácie, u ktorej sa pozoruje nízka zápalová aktivita asociovaná s autoimunitným ochorením.

REFERENCIE

Bianchini S, Orabona C, Camilloni B, Berioli MG, Argentiero A, Matino D, Alunno A, Albini E, Vacca C, Pallotta MT, Mancini G, Tascini G, Toni G, Mondanelli G, Silvestri E, Grohmann U, Esposito S. Effects of probiotic administration on immune responses of children and adolescents with type 1 diabetes to a quadrivalent inactivated influenza vaccine. Hum Vaccin Immunother. 2020;16(1):86-94. doi: 10.1080/21645515.2019.1633877. Epub 2019 Aug 15. PMID: 31210557; PMCID: PMC7012143.

Z pôvodných zdrojov spracovali:

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc.
PharmDr. Radoslav Daniš

Slovenská spoločnosť pre probiotiká pri SLS, o.z.