L. RHAMNOSUS LGG AKO ADJUVANS PRE ŽIVÚ ATENUOVANÚ VAKCÍNU PROTI CHRÍPKE U ZDRAVÝCH DOSPELÝCH: RANDOMIZOVANÁ, DVOJITO ZASLEPENÁ, PLACEBOM KONTROLOVANÁ ŠTÚDIA

metódy

V kontrolovaná pilotnej štúdii sa sledovalo, či LGG zlepší mieru sérokonverzie po podaní živej atenuovanej vakcíny (LAIV) proti chrípke. Zaradených bolo 42 zdravých dospelých počas chrípkovej sezóny. Všetci zaradení dostali LAIV a potom boli randomizovaní do LGG skupiny alebo placebo skupiny, pričom užívali LGG alebo placebo dvakrát denne počas 28 dní. Titre protilátok inhibujúcich hemaglutináciu sa hodnotili na začiatku, na 28. a na 56. deň, aby sa určila rýchlosť sérokonverzie. Hodnotili sa tiež nežiaduce udalosti.

výsledky

Podľa protokolu dokončilo štúdiu celkovo 39 subjektov. LGG aj LAIV boli dobre tolerované. Miera ochrany proti chrípkovým kmeňom H1N1 a B bola suboptimálna v oboch skupinách. Pokiaľ ide o kmeň H3N2, ochranný titer malo 28 dní po očkovaní 84 % subjektov v skupine LGG vs. 55 % v placebo skupine (pravdepodobnosť ochranného titra bola 1,84 [95 % interval spoľahlivosti 1,04–3,22, P=0,048]).

záver

LGG má potenciál ako adjuvans na zlepšenie imunogenity očkovania proti chrípke.

čo nové prináša článok?

• Táto štúdia bola pilotná – sledoval sa účinok na parenterálne administrovanú vakcínu proti chrípke. Dovtedy sa pri probiotikách sledoval vplyv na perorálne (sliznične=mukózne) podané vakcíny.

KOMENTÁR AUTORA:

V budúcich štúdiách probiotík ako imunitných adjuvancií by mohlo byť trendom zamerať sa na slizničné imunitné reakcie alebo na subpopulácie, o ktorých je známe, že majú tendenciu k slabej odpovedi na očkovanie proti chrípke.

REFERENCIE

Davidson LE, Fiorino AM, Snydman DR, Hibberd PL. Lactobacillus GG as an immune adjuvant for live-attenuated influenza vaccine in healthy adults: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Eur J Clin Nutr. 2011 Apr;65(4):501-7. doi: 10.1038/ejcn.2010.289. Epub 2011 Feb 2. PMID: 21285968; PMCID: PMC3071884.

Z pôvodných zdrojov spracovali:

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc.
PharmDr. Radoslav Daniš

Slovenská spoločnosť pre probiotiká pri SLS, o.z.